شرکت پارسیلون خرم‌آباد

کارگران پارسیلون روز پنجشنبه هم با خواست دریافت مزد عقب‌مانده و راه افتادن تولید کارخانه بار خانواده‌هایشان جلوی استانداری...

یک ماه پس از آخرین اعتصاب کارگران لوله نورد صفا، کارفرما همچنان قسط دوم طلب کارگران را پرداخت نکرده...