شرکت چينی سينوپک

شرکت چينی سينوپک واردات نفت خام از ايران را در سال جاری تا يک پنجم کاهش خواهد داد.


رويترز...