ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری

آیدا قجر- ترجمه‌‌های موازی، کتاب‌سازی و جعل. دولت همایش تازه‌ای در این زمینه برگزار می‌کند. آیا پذیرش قانون کپی‌رایت،...