شعر خویی درباره شجریان

آیدا قجر – از شجریان تا انتشار کتاب یک شاعر ممنوع از قلم در ایران در گفت و گو...