شعر ایران

حافظ موسوی -ادبیات ایران از مشروطه به بعد بسیار تحت تاثیر انقلاب اکتبر و سوسیالیسم و لنینیسم و مارکسیسم...

این شاعر نام‌آشنا به پیشنهادهای نیما پایبند بود. به‌کارگیری اعداد، حالت‌پذیری رنگ‌ها و رنگ‌پذیری حالت‌ها و طنز اجتماعی از...

مسعود کدخدایی - خواستِ ماندگاری فروغ فرخزاد در صدا و در شعرش در تضاد است با خواست فرزانه...