شلیک گاز اشک آور به کارگران

یک کاربر توئیتر زیر عکسی از آرایش نظامی یگان ضدشورش در برابر کارگران نوشته است: اینجا نه غزه است،...

اعتصاب و اعتراض کارگران دو کارخانه آذراب و هپکوی اراک روز چهارشنبه ۲۹ شهریور هم ادامه یافت. در آذراب...