شمار معتادان کشور

برپایه آمار اعلامی مشاور زنان دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۹۰ شمار زنان معتاد در شهرها...