شمس الواعظین

دوره جدید روزنامه اقبال از

با انتشار مجدد روزنامه اعتماد، تداوم انتشار شرق و روزگار و نشریاتی مانند مهرنامه و شهروند امروز پیش‌بینی می‌شد...