شنود و ضدشنود در نهاد ریاست جمهوری

سخنگوی قوه قضائیه احکام قضات را با استناد به شنود ندانست. او نظارت را یکی از کلیدواژه‌های دوران ریاست...

پس از شایعه رفتن حسن روحانی به کاخ سعدآباد و انتشار گزارشی از ورود اسباب شنود و ضدشنود به...