شهربان

جواد عباسی توللی- با توجه به بحران کرونا در ایران و تحت تأثیر قرار گرفتن وضعیت درآمدی دستفروشان، لزوم...

اجرای طرح ساماندهی دستفروشان این گمان را ایجاد کرده که پس از کولبری، قرار است دستفروشی هم به عنوان...

با وجود آنکه مأموران روش‌های خشونت‌بارتری را به کار می‌گیرند بر تعداد دستفروشان اضافه می‌شود. ۷۶ درصد دستفروشان...

شهردار فومن در واکنش به سیلی خوردن زن دستفروش گفته است که فضای مجازی با دامن‌ زدن به این...

به دنبال انتشار فیلمی از درگیری شدید ماموران شهرداری در ماه اردیبهشت با دستفروشانی که گوجه‌سبز می‌فروختند، وکیل...