شهردار نودِژ منوجان و اتومبیل او به آتش کشیده شدند

تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز ادامه دارد. دو کارگر بیهوش شدند و کار یکی از...