شهردار تهران

در حالی که معاون شهردار تهران از کشته شدن چهار نفر در حادثه فروریختن کارگاه مترو کیانشهر خبر داده،...

احمد مسجد جامعی، عضو شورای