شهرستان سقز

شهرزاد نقدی، دختر ورزشکار اهل

مسئولان یکی از مدارس شهرستان

یک جوان ١٧ ساله ساکن