شهرستان کوار

۳۵ تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس٬ با احکام صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کوار در مجموع...

نيروهای بسيجی و دراويش گنابادی در شهرستان کوار در ۴۵ کيلومتری شيراز با يکديگر به زد و خورد پرداخته‌اند...