شهرنوش پارسی‌پور

احمد امانی از یاور نبیلی دعوت می‌کند با او تریاک بکشد، اما یاور عذر می‌خواهد. این مسئله احمد امانی...

در نسخه سی و هشتم «بررسی کتاب» مجید روشنگر به زندگی و آثار سه شخصیت در ادبیات ایران می‌پردازد؛...

رمان «حالا کی بنفشه می‌کاری» که در سال ۱۳۹۱ در تهران به چاپ رسیده است. «حالا کی بنفشه می‌کاری»...

كبرى در اوايل دهه ١٣٠٠ به دنيا آمده است، هنوز كاملا به سن بلوغ نرسيده كه برادرش او را،...

نگاهى به تاريخ و عملكرد مافيا، ترجمه طاهره بديعى، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

"بعد از ۲۵سال به ایران برگشتم که تابستان را با پدرم، هانیبال الخاص بگذرانم. و قرار بود برای پسرم،...