شهرهای محاصره شده سوریه الزبدانی

۳۵ اتوبوس از ساکنان شیعه در ازای ۱۰ اتوبوس از ساکنان سنی چهار شهر سوریه. سازمان ملل می‌گوید به...