شهر سرت لیبی

آزادسازی سرت می‌تواند آغاز دورانی تازه برای لیبی باشد، و با توجه به اهمیت استراتژیک و معنای نمادینش...

پس از گذشت هفت ماه از حمله نیروهای دولت وحدت ملی لیبی به بندر سرت، شبه‌نظامیان دولتی می‌گویند آخرین...