شهزاده نظروا

نسیم خاکسار نیمی از زندگی‌اش

در هفتادمین زادروز نسیم خاکسار سراغ یکی از یاران دیرین او رفتیم: اسماعیل خویی. شعر دکتر اسماعیل خویی برای...

به مناسب هفتاد سالگی نسیم خاکسار