شهیدندخت مولاوردی

سقف شیشه‌ای یعنی موانع دستیابی زنان و اقلیت‌ها به سمت‌های مدیریتی تا وزارت. مولاوردی رفت، ابتکار ماند که بگوید...