شوراهای اسلامی جلگه تهدید به استعفای دسته‌جمعی کردند

حضور سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در بانه نه تنها به اعتصاب در کردستان پایان نداد بلکه محرک برگزاری یک...