شورایعالی کار

اولویت کارگران افزایش ۲۵درصدی مزد در تطابق با تورم و سبد هزینه معیشت خانوار بود. چانه‌زنی‌ها ناکام ماند و...

سه سناریو برای افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی دستمزدها وجود دارد و فرمول نهایی شامگاه ۲۴ اسفند روشن می‌شود....

۶۰ تشکل کارگری ری، از شورایعالی کار خواسته‌اند در تعیین دستمزد ۹۴ ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی...