شورای عالی نظام پرستاری

در حالی که ایران با کمبود ۸۰ هزار پرستار در بخش خدمات درمانی رو به روست، آمارها نشان می‌دهد...

یک عضو شورای عالی نظام