شورای عالی کار

کارفرمايان و کارگران مشغول چانه زنی بر سر حداقل دستمزد سال ۹۴ هستند. کارگران افزایش ۱۵ درصدی دستمزد...

در گزارشی که به شورای عالی کار ارائه شده است، هزينه خوراک خانوار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲...

شورای‌عالی کار به زودی نشستی پیرامون افزایش نرخ پایه سنوات کارگران و افزایش دوبرابری ‌آن برگزار می‌کند. مرکز...

پانتهآ بهرامی-شورای عالی کار در پایان هرسال، میزان حداقل دستمزد را تعیین میکند. این شورا از سه...