شورای فرهنگی اجتماعی زنان

زهرا آیت‌اللهی گفته: «معتقد به تساوی جنسیتی نیستیم. در قرآن و روایات به تفاوت‌ زنان و مردان اشاره شده....

مهرانگیز روح افزا گفته افرادی که نشانه‌های فمنیست را اشاعه می‌دهند در واقع نشانه گروه‌های حامی سقط جنین را...