شورش نان کردستان عراق

رویای استقلال برگ برنده بارزانی در سال‌های حکمرانی‌اش بود، او به دنبال از دست دادن کرکوک و ناکامی در...