شوروی و افغانستان

چند دهه پس از خروج سربازان شوروی از افغانستان، خلبان روسی که هواپیمایش در سال ۱۹۸۷ به دست نیروهای...