شوروی

نیره توحیدی - در مورد کارنامه‌ی شوروی در زمینه‌ی وضعیت زنان، قضاوت ساده نیست و احتیاج به ارزیابی از...

.موضوع ترانه ۱۹۴۴ درباره اخراج تاتارها از کریمه در دوران جنگ جهانی دوم به دستور مقامات شوروی سابق است....

نوروز در آسیای میانه، تاریخ و خاطرات متفاوتی را پشت سر گذاشته است. یکی از این تغییرات به نوروز...

گفت‌وگو با مریم سطوت، مهاجر