شوکت میرضیایف

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان به پرسنل پلیس و ارتش دستور داد وزن خود را کاهش دهند. به گزارش...

نورالله محمد رئوف خان بر اساس وعده رئیس جمهور ازبکستان از تبعید به تاشکند بازمی‌گشت که پلیس او را...

شهزاده سمرقندی: رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در سازمان ملل فضای کشور را مثبت و شکوفا ارزیابی...