شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد

نتایج آمارگیری از نیروی کار و مشارکت اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که در برابر افزایش ۱۱.۱ درصدی سهم...

امسال سال تاریکی در زمینه برابری جنسیتی در جهان است. اگر وضع به همین ترتیب پیش برود، ۸۳سال طول...