شکاف دستمزد و هزینه

گرانی بنزین هزینه معیشت را ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش و قدرت خرید را هشت درصد کاهش...

مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم برای مهر امسال را ۴۲ درصد اعلام کرد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه...

شکاف درآمد و هزینه کارگران به ۴,۹ میلیون رسیده است. طرح توزیع بسته معیشت به دلیل تامین نشدن اعتبار...