شیخ اعتدال

گذشت یک سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات فرصت مناسبی برای فهم بهتر چگونگی وقوع این رویداد است....