شیرناخ

پس از حدود دوماه محاصره، عملیات ارتش ترکیه علیه پ‌ک‌ک در شهر جزیره پایان گرفت اما مقررات منع رفت...