صادرات نفت ایران به کره جنوبی

آمریکا ژاپن را از تحریم نفتی ایران معاف کرده است. از این رو نخستین محموله نفتی ایران پس از...