صادرات اسلحه

دولت آلمان به دلیل تنش‌های سیاسی با ترکیه صدور سلاح به این کشور را به تعلیق درآورده. وزیر اتحادیه...

ترکیه عضو ناتوست و با این حال وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده که به دلیل نگرانی‌هایش از سرکوب کردهای...