صالح نجفی

رحمان بوذری − گفت‌وگو با مراد فرهادپور و صالح نجفی درباره بحران و بازنمایی آن. اهمیت نقد ایدئولوژی و...

از نظر صالح نجفی باید بر حلقه ضعیف زنجیر پیکار سیاسی در وضعیت کنونی انگشت نهاد. و این حلقه...

صالح نجفی و رحمان بوذری - مبارزه کنونی «نه به حجاب اجباری» در بستر «اعتراضات سراسری» دی‌ماه ۹۶ تأکیدی...

مراد فرهادپور − جریان ملی-مذهبی، چون بیشتر به صداقت سیاسی پای بند بوده ، آینده روشن تری دارد. اما...

صالح نجفی- در گفت وگو با بچه هاست که اشاره به زیتون (مشهورترین میوه منطقه رودبار) می‌رود. و این...

صالح نجفی- در فضای آشوبناک ترجمه های ما باید گفت «ترجمه(های) نادرست را نمی توان درست خواند.»

آلن بديو در سال ۲۰۰۸، چهل سال پس از وقوع بزرگ‌ترين جنبش دانشجويي تاريخ، پرسيد، چرا ۴۰ سال پس...