صبری حسن‌پور

صبری حسن‌پور، مجری شبکه اینترنتی تلویزیونی با نام «سیمای رهایی» که در هلند ساکن بود، در ایران بازداشت شده...