صدیقه وسمقی

عبدالعلی بازرگان, محسن کدیور, صدیقه وسمقی, حسن یوسفی‌اشکوری نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند, نامه‌ای با این...

سوده راد - در نخستین روز بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، دو جایزه ویژه اهدا شد....

گفت‌وگو با صدیقه وسمقی عضو

«پول نان ما»، شعری از دکتر صدیقه وسمقی همراه با ترجمه جاسم محمد.

 

زنی در خیابان
به یک قرص نان

صدیقه وسمقی − هدف جوامع بشری از برپایی دولت و حکومت، استقرار نظم، عدالت و امنیت در جامعه...