صدیق محمدی

گفته می‌شود که این شش زندانی زندان رجایی‌شهر، هنگام انتقال توسط مأموران امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم...

خانواده صدیق محمدی، از مسئولان زندان قزلحصار به دلیل شکنجه و شکستن دندان این زندانی عقیدتی به مسئولان قضائی...