صلح افغانستان

بررسی روند صلح در افغانستان و همچنین حواشی بازگشایی دفتر طالبان در قطر و چرایی عدم شرکت کرزی...