صنایع غذایی

با افزایش قیمت مواد غذایی، سفره خانوارها کوچک‌تر شده است. تحریم‌ها هم تامین مواد اولیه و انتقال پول برای...

لفام - زمانه عوض می‌شود و با خود، نوع خوراک، مکان و سبکِ خوردن مردم را عوض می‌کند....