صندوق احیا

بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هم در این ویرانگری فرهنگی به قصد سودجویی و تراکم‌سازی نقش دارند. سازمان میراث فرهنگی...

صندوق احیای اماکن تاریخی پیرو مصوبه هیئت دولت بناهای تاریخی دیگری را به مزایده گذاشت. قیمت بنایی مانند قلعه...

بر اساس بند یک تبصره ۳۶ پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، سازمان میراث فرهنگی وظیفه دارد بناهای تاریخی ایران را...

محمد رضا پوینده، مدیر عامل صندوق احیاست. دست این نهاد در واگذاری بناهای تاریخی ایران به بخش خصوصی و...

هیأت وزیران، صندوق احیاء و شهرداری‌ها، دست در دست هم به بناهای تاریخی ایران چوب حراج زده‌اند. دولت از...