صندوق رفاه اجتماعی امید

در بودجه ۹۷ شرایط جدیدی برای اخذ یارانه تعیین شد. هزینه‌های جاری نیز ۸.۹ درصد افزایش و بودجه عمرانی...