ضایعات مواد غذایی

گرمایش زمین به افزایش آفات گیاهی و کاهش محصولات کشاورزی منجر می‌شود. این خبر برای جهانی که ۸۰۰ میلیون...

به گفته دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران سالانه ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی ایران دور ریخته می‌شوند. ایرانی‌ها همچنین...