طاق پیروزی

تلاش برای بازسازی پالمیرا یا نمایشی در حد دیسنی‌لند؟ در میدان ترافالگار در مرکز شهر لندن، سه‌شنبه ۱۹...

ویرانگری فرهنگی داعش در شهر باستانی پالمیرا همچنان ادامه دارد. دبیر کل یونسکو می‌گوید هدف داعش از این...