طرح استاد -شاگردی

با فروکش کردن موج اعتراضات به نحوه مدیریت کارخانه چسب هل، مدافعان این شیوه مدیریت به میدان آمده‌اند و...