طرح اعاده اموال نامشروع

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید: دست این قوه برای برخورد با فساد مالی بسته است و تغییری در شرایط حصر...

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان جمهوری اسلامی چیست؟ قرار است به اموال کدام یک از مقامات ارشد رسیدگی کند...