طرح برندینگ

زنگنه می‌خواهد طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی را به‌اجرا گذارد. مجلس می‌گوید اجرای این طرح تبعات زیادی...