طرح تفکیک جنسیتی

بنابر این تغییرات، زنان تمام اتاق‌هايی که مسئوليت مديريت آنها با مردان است را ترک می‌کنند. راديو ورزش، اقتصاد...

مرتضی ميرباقری، قائم مقام وزير کشور ايران در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی در خصوص تفکيک جنسيتی کارمندان دولتی...