طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار تاکید کرد برای حل مسئله کودکان کار باید سیاست‌های مهاجرتی ایران اصلاح شده و...

به رغم مخالفت‌ها، جمع‌آوری کودکان کار ادامه دارد و تا زمان کاهش ۵ درصدی جمعیت کودکان کار و تا...