طرح سوال از وزیر اطلاعات

نمايندگان خواستار توضیح درباره انتشار گزارشی شدند که در آن ضمن ذکر آدرس «مراکز امن» اطلاعات سپاه، به مأموریت...